Dobra Praktyka

projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Mazowieckiego 2014-2020

Formularz zgłoszeniowy

Pobierz tutaj

Regulamin rekrutacji

Pobierz tutaj

                                                                                             

KLAUZULA INFORMACYJNA

zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Tadeusz Buzarewicz prowadzący działalność przy ul. Nowogordzkiej 49, 00-695 w Warszawie pod nazwą Akademia Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz
 • Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani.
 • Celem przetwarzania Państwa danych prowadzenie rekrutacji w ramach Projektu „Dobra praktyka – zacznij już dziś używać języka angielskiego i TIK-a” nr RPWP.08.02.00-30-0057/18, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, ewentualne zawarcie przez Państwa umowy udzielenie wsparcia szkoleniowego w ramach projektu, a także przechowywanie na poczet kontroli Projektu oraz innych kontroli przewidzianych przepisami prawa, w tym kontroli skarbowych.
 • Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „Rozporządzenie”) tj. niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w postaci przechowywania dokumentów na potrzeby kontroli udzielonego finansowania projektu wynikającego zarówno z Wytycznych do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 jak i ustawy o Zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz kontroli skarbowych.
 • Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania. Państwa dane nie będą przekazywane innym odbiorcom poza tymi, o których mowa w zdaniu poprzednim.
 • Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.
 • Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane zakończy się z dniem 31.12.2027 r.
 • W odniesieniu do Pani/ Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
 • Ponadto, informujemy, że mają Państwo prawo do:
 1. żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa,
 2. sprostowania danych*,
 3. żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**.
 • Jednocześnie informujemy, iż nie przysługuje Pani / Panu:
 1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 • W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Tadeusza Buzarewicza prowadzącego działalność przy ul. Nowogordzkiej 49, 00-695 w Warszawie pod nazwą Akademia Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz
 • mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Podanie danych jest warunkiem koniecznym do uczestnictwa w procesie rekrutacji